Aggressiot

Muistisairaan kohdalla aggressio voi saada ongelmallisia muotoja, kun hän ei kykene kuvaamaan tunteitaan eikä kontrolloimaan käyttäytymistään.

Tilannesidonnaisessa aggressiossa on tärkeää pyrkiä muuttamaan joko tilannetta, tai hoitajan ja omaisen toimintaa ja asennoitumista tilanteeseen. Aggressio voi esiintyä fyysisenä tai sanallisena aggressiona.

Syitä tilannesidonnaiseen aggresioon voivat olla:

 • Fyysisen tai henkisen reviirin puolustaminen, kun sairastunut kokee tulevansa alistetuksi, pakotetuksi tai nolatuksi
 • Turhautuminen, kun ei tule ymmärretyksi
 • Ahdistus, kun joutuu liian vaativaan tilanteeseen
 • Pelko, kun ei ymmärrä, mitä odotetaan tai mitä tapahtuu auttamistilanteessa
 • Suuttumus pukeutumis- tai suihkutilanteessa
  • Palelu
  • Hahmottamisen häiriö
  • Muistojen sekoittuminen nykytilanteeseen

Tilanteeseen liittymättömän aggression syitä voivat olla:

 • Kipu
 • Matala verenpaine
 • Huonovointisuus
 • Kontaktin tai huomion tarve
 • Sairauteen sopeutumattomuuden aiheuttama ahdistus
 • Elämänaikaisten tapahtumien aiheuttama sisäinen ahdistus ja tuska
 • Vaikeasti hahmotettava ympäristö, melun ja ympäristön aiheuttamat virhetulkinnat
 • Ympäristön epäarvostava ilmapiiri ja negatiiviset palautteet

Lääkehoito

Aggression lääkehoidossa psykoosilääkkeet ovat ensisijaisia sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisessa käytössä.

Joskus joudutaan turvautumaan myös lääkkeiden yhdistelemiseen hoitovasteen saamiseksi. Jos potilaalla ei ole käytössään Alzheimer-lääkettä, sitä voi myös kokeilla aggressiivisuuden hoitoon aloittaen pienellä annoksella. On kuitenkin hyvä muistaa, että suuret Alzheimer-lääkeannokset voivat jopa pahentaa aggressiivisuutta.