Toimintakyvyn ja tilan vaikeusasteen arviointi

CDR ja GDS-Fast
Clinical Dementia Rating (CDR) on luokitus älyllisen toimintakyvyn häiriön ja sairauden asteen arviointiin. CDR-testi perustuu omaisen ja potilaan haastatteluun sekä kliiniseen arviointiin.Global Deterioration Scale (GDS) -asteikkoa käytettäessä Alzheimerin taudin vaikeusastetta arvioidaan tiettyjen tyypillisten piirteiden esiintymisen tai puuttumisen perusteella. Alkuperäisen GDS-asteikon tarkkuutta on parannettu lisäten FAST-asteikon (= Functional Assessment and Staging) tarkennukset vaikean ja hyvin vaikean sairauden asteen arviointiin.

CDR ja GDS-FAST

CDR och GDS-Fast på svenska

CDR och GDS-FAST på svenska

ADCS-ADL
ADCS-ADL-mittarissa jokainen päivittäinen toiminto kuvataan tarkasti ja haastateltavaa pyydetään kuvaamaan tutkittavan siitä selviytyminen. Eri ihmiset toteuttavat päivittäiset toimintonsa eri tavoin. Erityisesti monimutkaisten välineellisten toimintojen toteuttamisessa on eroja. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi lääkkeen tehoa arvioitaessa.

ADCS-ADL

ADCS-ADL på svenska
ADCS-ADL mätaren, som beskriver de dagliga funktionerna, beskrivs noggrant och den intervjuade ombeds beskriva hur den undersökta klarar av dem. Olika människor utför sina dagliga funktioner på olika sätt. Skillnader framkommer särskilt i komplicerade situationer där hjälpmedel behövs. Svårigheter kan uppstå till exempel vid bedömning av ett läkemedels effekt.

ADCS-ADL på svenska