Itsemäärääminen

Jokaisella ihmisellä on oikeus itsemääräämiseen eli oikeus päättää itseään ja omaisuuttaan koskevista asioista, eikä muistisairaus poista tätä oikeutta.

Henkilö on itsemääräävä, kun hän ymmärtää asian kannalta erilaiset vaihtoehdot, osaa arvioida niiden seuraamukset ja kykenee päättelemään asiassa tarvittavan ratkaisun. Muistisairas ihminen voi kyetä pätevällä tavalla tekemään itseään tai omaisuuttaan koskevia päätöksiä. Niin kauan kuin ihminen kykenee itse päättämään omista asioistaan, hänen tekemälleen ratkaisulle on annettava etusija. Muistisairauden diagnoosi ei poista itsemääräämisoikeutta eikä -kykyä.

Muistisairaus edetessään aiheuttaa kuitenkin kognitiivisia haasteita, mikä vaikuttaa asteittain sairastuneen kykyyn hoitaa asioitaan sekä hänen itsenäiseen päätöksentekoonsa. Muistisairaan ihmisen itsemääräämiskykyä tulee siitä huolimatta joka tapauksessa tarkastella aina yksilöllisesti ja suhteessa päätettävään asiaan. Henkilö saattaa kyetä yksinkertaisempien ja vähäisempää oikeudellista toimintakykyä edellyttävien asioiden tekemiseen tilanteessa, jossa kelpoisuus vaativampien ja monimutkaisempien päätösten tekemiseen on jo menetetty (Mäki-Petäjä-Leinonen 2003).

Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen kannalta on merkittävää tukea, rohkaista ja ohjata henkilöitä suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja riittävän ajoissa varautumaan oikeudellisen toimintakyvyn heikentymiseen. Varautumisen eli oikeudellisen ennakoinnin keinoja ovat esimerkiksi hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen tekeminen. Oikeudellisella ennakoinnilla voi varmistaa oman tahtonsa noudattamisen tilanteissa, joissa ei enää itse kykene pätevällä tavalla tekemään päätöksiä ja hoitamaan asioitaan.

Lähteet

Mäki-Petäjä-Leinonen A. Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja Nro 241. Helsinki, 2003.

Mäki-Petäjä-Leinonen A. Ikääntymisen ennakointi, vanhuuteen varautumisen keinot. Talentum. Helsinki, 2013.

Nikumaa H. Muistisairaan itsemääräämisoikeus ja oikeusturva. Teoksessa Hallikainen M, Mönkäre R, Nukari T, Forder M (toim.) Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim. Porvoo, 2014.

STM. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:14. STM. Helsinki, 2014.

Topo P. Autonomia on arkinen asia. Memo 2012;3:9-10.