Asenne

Asenne ratkaisee aina

Asenne on kaiken lähtökohta. Hyväksyvä ja kannustava asenne kohentaa merkittävästi meidän kaikkien hyvinvointia ja elämänlaatua. Asenteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun puhutaan muistisairauksista.

Muistisairauksiin on liittynyt kielteinen leima, jopa häpeä. Kielteiset asenteet ovat viivästyttäneet hoitoon hakeutumista ja jopa eristäneet kanssakäymiseltä. Muistisairaiden ihmisten on voitava elää yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä ja muiden hyväksyminä.

Asenne (attitude) sosiaalipsykologisena käsitteenä tarkoittaa meidän käyttäytymiseemme vaikuttavia positiivisia tai negatiivisia tunteita, uskomuksia ja aikomuksia. Asenteet vaikuttavat kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta aina yhteiskunnalliselle tasolle. Mikä parasta, asenteisiin voidaan vaikuttaa ja tehdä asennemuokkausta. Asenteet eivät ole niin muuttumattomia ja pysyviä kuin aiemmin on oletettu.

Me ammattilaisten järjestönä haluamme osaltamme vaikuttaa asenteisiin muistisairaan ihmisen paremman arjen ja huomisen puolesta. Myös Kansallisen muistiohjelman tavoitteena on auttaa vähentämään kielteisiä asenteita muistisairauksia kohtaan. Asenteisiin vaikuttaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.