Kulttuurisensitiivinen muistityö

ETNIMU-toiminta kehittää kulttuurisensitiivistä muistityötä. Kulttuurisensitiivisessä muistityössä keskeisiä työtapoja ovat:

• etnistaustaisten ikääntyvien onnistunut tavoittaminen

• aito kohtaaminen

• luottamussuhteen rakentaminen

Työtapa rakentuu aina myös empatian varaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten omien asenteiden merkitys sekä oman toiminnan jatkuva reflektointi ovat keskiössä työn onnistumisen kannalta. Kulttuurisensitiivistä työotetta tarvitaan niin yksilö- kuin johtajatasolla. ETNIMU-projektissa laadittu opas Kulttuurisensitiivinen muistityö, kokemuksia Suomesta laajentaa ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita tulisi kohdata muistityössä. Opas on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

On tärkeää, että asiakas- ja hoitotilanteen kohtaamisessa saavutetaan ymmärrys asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Yhteistyötä kehittämällä ja tietoa jakamalla voidaan tätä ymmärrystä kasvattaa sekä edistää etnistaustaisten iäkkäiden mahdollisuutta päästä muistitestien alkukartoituksen piiriin.

Kulttuurisensitiivisen muistityön luentotilaisuuksissa palautteista on noussut esille aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus sekä se, ettei tietoa ja koulutuksia aiheesta ole riittävästi saatavilla. Vaikka alan ammattilaisilla olisi tietoa kulttuurisensitiivisestä muistityöstä, ei se ole riittävää. Esille on noussut, että ammattilaisten on haastavaa kohdata vieraskielisiä ja eri taustoista tulleita iäkkäitä. Heidän mukaan kieliongelmat ovat isoimmat vieraskielisen iäkkään kohtaamisessa. Vaikka heillä olisi runsaasti kokemusta muistityöstä, ei heillä ole kokemusta eri kulttuureista tulevien ikäihmisten kohtaamisesta. Asiakkaan kulttuuritaustaan halutaan perehtyä ja iäkkään asiakkaan käynnille halutaan varata riittävästi aikaa tulkin kanssa toimimiseen. Ammattilaisten mukaan muistityössä tärkeää on empaattisuus, monipuolisuus, asiakkaan kunnioitus ja rauhallisuus.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tilata Kulttuurisensitiivinen muistityö -luennon!

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö eri verkostojen kautta on ETNIMU-toiminnalle tärkeää. Kulttuurisensitiivinen muistityö -oppaan kautta ETNIMUn kehittämä työote on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti ja valtakunnallisen työn rinnalla työotetta jalkautetaan myös kansainvälisen verkostoyhteistyön kautta.

Vuonna 2018 alkoi Alzheimer Europen järjestämä hanke Intercultural care and support. Hankkeessa perustetiin eri maiden alan asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jossa myös ETNIMU oli mukana.

Vuonna 2019 Alzheimer Europe julkaisi hankkeesta kattavan raportin The development of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic groups. Tavoitteena on kulttuurien välisen hoidon ja tuen edistäminen. Raportin avulla pyritään parantamaan etnisten vähemmistöjen dementiaa sairastavien sekä heidän hoitajiensa asemaa.

Raportissa esitellään myös ETNIMU-toiminnan kokemukset sekä tulokset. Raportti on höydyksi myös kentällä käytännön työkaluna tukemassa jokapäiväistä työtä.

Pdf version raportista voit ladata täältä: https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Alzheimer-Europe-Reports

Alzheimer Europe -verkostosta voit lukea lisää täältä: https://www.alzheimer-europe.org/

Osallistuminen Alzheimer Europe -hankkeeseen on luonut ETNIMU –toiminnalle mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa sekä jakaa toiminnan näkyvyyttä myös Suomen ulkopuolelle.

ETNIMU -toiminta tekee kansainvälistä yhteistyötä myös muun muassa ENIEC (European Network on Intercultural Elderly Care) -verkoston kautta. ENIEC -verkosto on ollut ETNIMU –toiminnalle merkittävänä tukena ja inspiraation antajana jo useamman vuoden ajan.

Verkostojen tapaamisissa keskustellaan muun muassa etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden mielenterveydestä, stressin hallinnasta ja siitä, miten elää tervettä ja toiminnallista elämää, sekä miten muistisairauden keskellä voi löytää mielihyvää ja iloa. Tärkeänä aiheena on myös muistisairaan omaishoitajan asema ja näkökulma. On tärkeää, että he tunnistavat oman roolinsa merkityksellisyyden ja sen, miten hallita rooliaan rakkaansa hoitamisessa.

Nämä kaikki aiheet vaikuttavat meihin eri tavoin ja meillä on sekä ammatillisia että henkilökohtaisia kokemuksia jaettavana. Erilaiset kokemukset voivat auttaa muita ajattelemaan eri tavalla, jotta vanhukset tuntisivat olevansa arvostettuja ja arvokkaita.

Verkostojen työryhmien jäsenenä toiminta saa hyvän katsauksen eri maiden näkökulmista ja siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä muistisairauden ja dementian kohdatessa etnisten vähemmistöjen iäkkäiden ihmisten kannalta.