Eteneminen (ETNIMU)

ETNIMU-projektin eteneminen

Projekti oli kolmivuotinen, ja tässä kuvataan sen yksityiskohtainen eteneminen.

2015 Projektin ja siihen kuuluvan ryhmätoiminnan käynnistäminen

Projektin alkaessa tärkeää oli määrittää ja löytää projektin yhteistyökumppanit. Heidän kauttaan luotiin muun muassa yhteydet kurssitoimintaan osallistuviin ryhmiin. Yhteistyökumppanit ja verkostot olivatkin tärkeässä roolissa projektin alusta saakka.Projektille perustettiin oma sivusto Suomen muistiasiantuntijat ry:n kotisivuille. Projektin alkamisesta levitettiin laajasti tietoa kohderyhmät tavoittavissa tapahtumissa, ja projektin esitteet (2500 esitteen painos) painettiin neljälle eri kielelle.Projektin alkuvaiheessa, kevät–kesä 2015, kehitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa projektin keskeistä tavoitetta – kurssitoiminta eri etnistaustaisille ryhmille.Tapaamisissa puhuttiin ryhmäläisten äidinkielellä aivoterveydestä aiheittain, ottaen huomioon ryhmäläisten kulttuuritaustat ja erityispiirteet. Tapaamisten aiheista julkaistiin kuukausittain infolehti eri kieliryhmille – suomeksi, viroksi, venäjäksi sekä somaliksi. Infolehdet on tarkoitettu etnistaustaisille iäkkäille sekä ryhmien ohjaajille. Kurssitoiminnan sisältö suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös ryhmien ohjaajat, vapaaehtoiset, alan opiskelijat sekä tulkit osallistuivat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.Alkuperäisenä ajatuksena oli, että tietoa aivoterveydestä ja sen edistämisestä voitaisiin levittää laajemminkin pääkaupunkiseudulla. Esteeksi muodostuivat kuitenkin osallistujien tapaamisiin matkustaminen sekä henkilöstöresurssien puute. Helsingin ulkopuolelta tulevien osallistujien matkakuluja ei olisi pystytty korvaamaan, eikä projektissa olevilla työntekijöillä olisi ollut mahdollisuutta paneutua niin monen ryhmän vetämiseen. Haasteet havaittiin jo projektin alkuvaiheessa, jolloin suunnitelmia pystyttiin vielä muuttamaan.Aivoterveyttä edistävä ryhmätoiminta alkoi lokakuussa 2015, ja tapaamisia pidettiin kerran kuukaudessa 10 kuukauden ajan, jatkuen vuodelle 2016. Ryhmätoiminnasta kerättiin sekä suullista että kirjallista palautetta.Johtuen yhteistyökumppaneiden innostuneisuudesta sekä iäkkäiden tarpeesta saada tietoa aivoterveyden edistämisestä, aloitettiin ryhmätoiminta samaan aikaan kaikkien ryhmien kanssa. Alun perin toiminta oli tarkoitus aloittaa vain viron- ja venäjänkielisille sekä venäjänkielisille omaishoitajille. Somalinkielisten ja romaniväestön kanssa suunniteltiin alustavasti vain tiedonkeruuta ja kartoitusta. Koska toiminta aloitettiin kaikkien ryhmien kanssa samanaikaisesti, sai projekti lisää vertailukelpoista materiaalia. Projektin lopputuotoksista ja -tuloksista tuli täten myös laajempia ja kattavampia.Etnistaustaisten ryhmiä tuli toimintaan mukaan yhteensä kuusi: Helsingissä toimivia ryhmiä olivat somalinkielisten naisten ryhmä, romaniryhmä, vironkielisten ryhmä, venäjänkielisten ryhmä sekä venäjänkielisten muistisairaiden omaishoitajien ryhmä. Helsingissä toimivan venäjänkielisten ryhmän lisäksi myös Kotkassa aloitettiin venäjänkielisten ryhmän toiminta.Kotkassa ei ollut valmiiksi muodostunutta venäjänkielisten ryhmää, vaan se muodostui kurssitoimintaa varten. Ryhmän muodostamisessa mukana olivat Kotkan Muistiluotsi ja Eduhouse-ammattikoulun venäjänkieliset opiskelijat. Ryhmä sai kokoontumistilat Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n tiloista.
Somalinaisten ryhmään saatiin yhteys Kantti ry:n luotsaaman Jade-projektin kautta.

2016 Projektin toinen toimintavuosi

Vuonna 2016 jatkettiin edellisvuonna aloitettua kurssitoimintaa.Viron- ja venäjänkielisten ikääntyneiden ihmisten parissa toiminta jatkui, ja toimintaa eriytettiin kohderyhmät huomioiden sekä tiivistäen yhteyksiä somalinkielisiin ja romaniväestön yhdistyksiin ja niiden projekteihin. Keväällä 2016 oli seitsemän ryhmätapaamista, ja ne jatkuivat syksyllä 2016. Tapaamisiin osallistuivat myös toiminnassa mukana olevat tulkit ja opiskelijat, jotta vertailukelpoista materiaalia saatiin koottua mahdollisimman kattavasti.Vuonna 2016 toteutettiin koulutuksia eri etnistaustaisten ryhmien ohjaajille, vapaaehtoisille, alan opiskelijoille sekä sosiaalialan ammattilaisille. Koulutuksiin osallistuivat myös toiminnassa mukana olleet tulkit ja opiskelijat.Marraskuussa 2016 järjestettiin seminaari sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Seminaarissa raportoitiin ryhmistä saadut havainnot eri kulttuuritaustat huomioivasta toiminnasta ja siitä, mitä kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa käytännön työn kannalta. Seminaarin sisältö toteutettiin kansainvälisyys ja etnistaustaisuus mielessä pitäen, ja päivän aiheita olivat muun muassa aivoterveyden edistäminen, kulttuurisensitiivisyys ja kohtaaminen sekä ENIEC-verkoston käytännön kokemukset Hollannista. Seminaarin ohjelman näet tästä.Seminaarista on koostettu sekä teksti- että videomuotoiset tiivistelmät. Tiivistelmät löydät projektin Tuotokset-alasivulta.Aivoterveyttä ylläpitäviä ja edistäviä harjoituksia sisältävä Harjoituksia aivojen aktivointiin -opas julkaistiin loppuvuodesta 2016. Opas on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja se on julkaistu neljällä eri kielellä toiminnassa mukana olleiden ryhmien mukaisesti: suomeksi, viroksi, venäjäksi ja somaliksi. Suomenkielisen Harjoituksia aivojen aktivointiin -oppaan voit tilata täältä.

2017 Projektin viimeinen toimintavuosi

Keväällä 2017 Harjoituksia aivojen aktivointiin -opas sai jatko-osan, Harjoituksia aivojen aktivointiin 2. Toinen opas sisältää kirjallisia aivotreeniharjoituksia, joita voidaan esimerkiksi tehdä yhdessä etnistaustaisten ryhmätoiminnassa ohjaajan johdolla. Opas julkaistiin suomeksi, viroksi ja venäjäksi huhtikuussa; somalinkielinen opas ilmestyi myöhemmin vuonna 2017.Keväällä julkaistiin myös ryhmänohjaajille suunnattu teos Aivoterveyttä edistämään! Opas kokoaa ETNIMU-projektin kurssitoiminnan teemat helppolukuiseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat aloittaa aivoterveyttä edistävän kurssitoiminnan omissa ryhmissään. Opas on tarkoitettu myös etnistaustaisille ikääntyville, joita oman aivoterveyden edistäminen ja muistiin liittyvät asiat kiinnostavat. Oppaasta julkaistiin neljä eri kieliversiota: suomeksi, viroksi, venäjäksi ja somaliksi.Projektia ja sen tuloksia markkinoitiin valtakunnallisesti. Vuonna 2017 järjestettiin valtakunnallinen luentojen sarja, jolloin projektin työntekijät vierailivat eri kaupungeissa kertomassa projektista ja sen tuloksista. Tapahtumat oli suunnattu etnistaustaisille iäkkäille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Käyntejä tehtiin myös kutsusta, eli projektin työntekijät oli mahdollista tilata omaan kaupunkiin puhumaan.Projektin lopullinen tuotos, raporttimainen opas Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta julkaistiin 3.10.2017. Oppaaseen koottiin kattavasti tietoa projektin kulusta ja tuloksista. Opas on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Opas on saatavilla sähköisenä myös englanniksi (Cultural Sensitivity in Memory Work: Experiences from Finland).Kattava lista projektin tuotoksista löytyy täältä. Mukana myös esimerkiksi projektissa tuotetut videot.Julkaistut oppaat löydät PDF-versioina täältä.