Uusi julkaisu muistikoordinaattorin työstä

Lukijalle
Työtä kannattaa tutkia. Näin kuuluu Työsuojelurahaston slogan työssä jaksamisen tueksi. Tätä kirjaa varten muistikoordinaattorit ovat tutkineet omaa työtään.
Kirjassa avataan muistikoordinaattoreiden työnkuvaa ja haasteita sekä peilataan niitä olemassa olevaan tutkimustietoon. Kirjaan on tallennettu runsaasti muistikoordinaattoreiden kokemustietoa. Tavoitteena on jäsentää muistikoordinaattoreiden työn ydintä, voimavaroja ja kuormitustekijöitä. Tietoisuus ja käsitteellinen ymmärrys työn stressitekijöistä ja työhön liittyvien valmiuksien parantaminen auttavat työstressin hallinnassa. Kirjassa esitetään tiedonlähteitä ja työvälineitä muistikoordinaattoreiden työn tueksi.
Kirja hyödyttää niin muistikoordinaattoreita kuin muitakin muistityön ammattilaisia. Kirjan toivotaan monipuolistavan keskustelua antoisasta ja vaativasta työstä sekä vahvistavan edelleen muistikoordinaattoreiden verkostoitumista. Kirja selkeyttää muistikoordinaattorin työn sisältöä esimiehille ja kollegoille. Muistityöllä tarkoitetaan tässä kirjassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, jossa asiakkaana ovat muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä.
Kirja on tehty Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät -hankkeessa. Tiedotus- ja koulutushanke kesti 14 kuukautta. Tarve työssä jaksamisen hankkeelle nousi Suomen muistiasiantuntijat ry:n aiemmasta projektista (Kotona Paras 2008–2011) ja keskusteluista muistikoordinaattoreiden kanssa. Niissä oli ilmennyt muistikoordinaattorin työn kuormitusta ja tunnetaakkaa lisääviä erityispiirteitä, joihin ei aiemmin oltu kiinnitetty huomiota. Muistikoordinaattorin työssä vaikeat tilanteet voivat tuottaa osaamattomuuden ja epäonnistumisen tunteita. Uusi toiminta rajattomine mahdollisuuksineen on sekä uhka että mahdollisuus.
Tavoitteena tiedotus- ja koulutushankkeessa oli hyödyntää ja levittää työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyvää uutta tutkimustietoa muistikoordinaattoreiden työssä jaksamisen vahvistamiseksi. Hankkeessa keskityttiin kolmeen työn pääpiirteeseen: eettiset haasteet, yksintyöskentely ja monien odotusten ristipaineessa työskentely. Kustakin teemasta kerättiin kokemuksia ja esimerkkejä, pidettiin seminaarialustuksia sekä mietittiin ratkaisuvaihtoehtoja eri tilanteisiin. Näitä kuvataan tässä kirjassa.
Tiedotus- ja koulutushanke toteutettiin Suomen muistiasiantuntijat ry:n koordinoimassa valtakunnallisessa muistikoordinaattoriverkostossa. Hankkeessa oli mukana 50 muistikoordinaattoria 25–30 kunnasta/kuntayhtymästä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hanke sai tukea Työsuojelurahastosta.
Kiitos, muistikoordinaattorit! Verkostossa on voimaa!
Kirjoittajat